Konferenčné poplatky

 

koľko zaplatím?

0,00 € pre učiteľov ZŠ, SŠ bez stravy

29,00 € * pre učiteľov ZŠ, SŠ so stravou (3x obed, 1x večera, občerstvenie počas prestávok)

59,00 € * vložné iba pre učiteľov ZŠ, SŠ s príspevkom (zahŕňa náklady na administratívu celej konferencie s elektronickým zborníkom, stravu)

59,00 € pre doktorandov s príspevkom, VŠ učiteľov bez príspevku

79,00 € pre účastníkov s príspevkom, abstraktom, workshopom

* za učiteľa ZŠ, SŠ považujeme osobu, ktorá nemá súčasne úväzok na VŠ

 

Platobné údaje:

Štátna pokladňa:             7000095785/8180

Variabilný symbol:           31323

IBAN:                             SK48 8180 0000 0070 0009 5785

SWIFT kód:                     SPSRSKBAXXX

Poznámka:                      DIDINFO – Priezvisko1,

Registrácia na konferenciu a odosielanie príspevku:

© FPV UMB a FP TUL